Umowa Licencyjna

§1

Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie licencji do użytkowania programu "Wirtualne Biuro Obrotu Nieruchomościami - WiBON - www.wibon.pl" składającego się z:
1. aplikacji internetowej (silnika programu) podpiętej do serwera www.wibon.pl
2. bazy danych przyłączonej do serwera www.wibon.pl
3. stron www zintegrowanych z silnikiem programu oraz bazą danych, umieszczonych na wirtualnym serwerze w domenie www.wibon.pl.

Licencja zostaje udzielona na jeden rok.
Dostęp do programu odbywa się poprzez protokół http (przeglądarka internetowa).

§2

Cena, którą Licencjobiorca zobowiązany jest uiścić w zamian za udzielenie Licencji, a także sposób płatności, określone są w cenniku na stronie: www.wibon.pl. O wszystkich zmianach w cenniku Licencjodawca poinformuje Licencjobiorcę. W przypadku nie wyrażenia zgody na zmiany w cenniku Licencjobiorca poinformuje o tym fakcie Licencjodawcę w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji. Wówczas umowa wygasa z dniem kolejnego okresu rozliczeniowego. Równoważne to będzie z usunięciem wszystkich danych zamieszczonych w bazie danych oraz powierzchni dyskowej.

§3

Licencjobiorca zgadza się przestrzegać postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej. Jeśli Licencjobiorca nie zgadza się przestrzegać postanowień Umowy Licencyjnej, nie ma on prawa do używania programu.

§4

Licencja nie obejmuje praw do Aktualizacji programu powstałych po zawarciu niniejszej umowy. Licencjobiorca może je nabyć po uiszczeniu opłaty określonej w cenniku oprogramowania Licencjodawcy, obowiązującego w dniu nabycia (nie dotyczy to pakietów aktualizacyjnych dostarczanych przez Licencjodawcę bezpłatnie w przypadku wykrycia wad Programu).

§5

Kod programu nie jest publicznie jawny. Licencjodawca udostępnia wybraną przez siebie część kodu źródłowego Programu w postaci niezakodowanej.
Licencjobiorca nie może upubliczniać kodu Programu w całości lub fragmentach w żadnej formie. Licencjobiorca nie może modyfikować kodu programu.

§6

Licencjodawca udziela gwarancji prawidłowego działania Programu, na okres 12 miesięcy od dnia nabycia przez Licencjobiorcę praw do użytkowania programu, pod warunkiem, że jest on używany zgodnie z Dokumentacją.

§7

Licencjodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wywołaną nieprawidłowym działaniem Programu do wysokości ceny jego wersji podstawowej, określonej według jego cennika na dzień powstania szkody.

§8

Licencjobiorca, który używa Programu, zobowiązany jest umieścić na stronie internetowej, na której znajduje się program, informację, że korzysta z oprogramowania Licencjodawcy, poprzez umieszczenie na każdej stronie programu:
a) widocznego napisu:
Wirtualne Biuro Obrotu Nieruchomościami - WiBON - www.wibon.pl
b) linku odsyłającego bezpośrednio na stronę Licencjodawcy.

Licencjobiorca wyraża zgodę na umieszczenie informacji o wdrożeniu na stronie www.wibon.pl.

§9

Program jest chroniony prawem autorskim. Udzielanie niewyłącznych i nieprzenośnych praw do używania programu należy do Licencjodawcy.

§10

Zmiana niniejszej umowy może nastąpić drogą elektroniczną (e-mail, www) bądź pisemną. Licencjobiorca ma prawo do nieakceptowania zmian w umowie, o czym poinformuje Licencjodawcę w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji. Wówczas umowa wygasa z dniem kolejnego okresu rozliczeniowego. Równoważne to będzie z usunięciem wszystkich danych zamieszczonych w bazie danych oraz powierzchni dyskowej.

§11

Niezależnie od jakichkolwiek innych uprawnień, Licencjodawca ma prawo w każdej chwili rozwiązać niniejszą Umowę Licencyjną, jeśli Licencjobiorca nie przestrzega jej postanowień.

§12

Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy okażą się z przyczyn niezależnych od Licencjodawcy nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia umowy będą nadal ważne, a Strony zobowiązują się do takiego ułożenia swoich spraw i wspólnych interesów, aby cele określone w niniejszej umowie zrealizować w inny, zgodny z prawem i możliwy do wykonania sposób.

§13

Strony deklarują gotowość rozwiązywania ewentualnych sporów wynikłych z realizacji przedmiotowej umowy przede wszystkim na drodze wzajemnego porozumienia.

W razie niemożności dojścia do polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym dla wszelkich roszczeń wynikających z niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy.


 

 
 

 
 

           Wirtualne Biuro Obrotu Nieruchomościami - WiBON - www.wibon.pl